inaccessible

32 teksty – auto­rem jest inac­cessib­le.

Tak łat­wo śmiać się z in­nych, nie widząc włas­nych wad. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 grudnia 2015, 22:58

Nie przes­ta­jemy marzyć dla­tego, że marze­nia się nie spełniają. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 kwietnia 2011, 17:06

Zgu­biłam się gdzieś między złudzeniami. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 lutego 2011, 15:57

Ma­my całe życie, aby się spotkać.
I całą wie­czność, aby być ze sobą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 16 lutego 2011, 22:47

Kim jes­tem do­wiem się na koniec.
Kiedy wy­liczą mi deltę z mo­jego życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 lutego 2011, 22:28

Każdy człowiek jest małą ce­giełką która tworzy ten wszechświat.
Ty­le ludzi jest na świecie, a każdy jed­nak jest in­ny, a każda ce­giełka jest tak sa­mo ważna i potrzebna. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 lutego 2011, 22:30

W swo­jej baj­ce jes­tem księżniczką.
Tyl­ko księcia brak. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 lutego 2011, 16:26

My chy­ba cze­kamy na wiatr który pop­chnie nas w swo­je ramiona. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 2 stycznia 2011, 22:02

Wiatr ciągle narzu­ca nam kieru­nek, w którym ma­my podążać. Wieje wte­dy kiedy się nie spodziewamy. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 stycznia 2011, 00:23

Kiedyś wiatr zmieni kierunek. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 grudnia 2010, 13:06

inaccessible

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inaccessible

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 grudnia 2015, 00:17Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo śmiać się [...]

7 grudnia 2015, 23:02Cris sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo śmiać się [...]

7 grudnia 2015, 22:58inaccessible do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo śmiać się [...]